Skip directly to content

Referat fra ordinær generalforsamling

on Tue, 05/17/2016 - 21:50

Kære Medlemmer

Hermed referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Projekt Cheptigit Primary School - Kenya.

Dato: 30. marts 2016

Tidspunkt: Klokken 19.00 – 21.00

Sted: Multisalen på Anna Trolles skole, Kirkevej 29, 5464 Brenderup.

 

Dagsorden var iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Flemming Stounberg (FS) – for god ordens skyld bekræfter FS, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamling

Referent: Jeanett Jørgensen (JHJ)

Stemmetællere: Det besluttes, at disse vælges, hvis der er brug for det.
 

  1. Beretning fra formanden Flemming Thybo (FT)

Se vedhæftede ’Formandens beretning’

 

Der var enkelte spørgsmål:

Hvorledes aflønnes lærerne på skolen? Nogle af lærerne er statsansatte, de får en rimelig løn. Andre er forældrebetalte og får mindre i løn.

Hvor stærke er solpanelerne? De er så stærke, at strømmen kan lagres, og der kan være lys hele døgnet.

 

  1. Beretning fra evt. projektgrupper

Helle Lindequist:
 

Projektgruppe: ’Støt førskolebørn på Cheptigit Primary School’

 

Status for pre-school / før-skolen er, at alle de børn, der bor omkring Cheptigit School, går i skole. Således går 200 børn i før-skole. I før-skolen deltager børnene i den forberedende undervisning. Projektet sponsorerer 2 af de 5 lærere i før-skolen + et dagligt måltid til børnene (et krus nærende vælling).

Projektet finansieres ved sponsorater af 2 årige perioder (betales i november, så der kan betales, når skoleåret starter i januar).

Helle er meget imponeret af lærerne i før-skolen og deres engagement. De er nu flyttet ind i nye klasselokaler, hvilket var meget tiltrængt, og de har pyntet klasselokalet fint med broderede tal og bogstaver, så der er noget visuelt for børnene at se på.

Lærerne ønsker sig bl.a. musikinstrumenter, papir og farver, så dette er fremtidige mål at opfylde.

Ingen spørgsmål til Helle


 

Henriette Neerholt:
 

Projektgruppe: Sponsorfamilier
 

Sponsorfamilier sponsorerer skolegang for elever i secondary school, svarende til dansk gymnasium. Aktuelt sponsoreres 11 elever.

Der er lavet aftaler med Patrick om, hvorledes sponsoraterne fordeles.
 

Sponsorfamilier binder sig for en 4 årig periode (betales i december, således sponsoraterne er klar til januar, når skoleåret starter). Sponsoraterne dækker bl.a. lærerløn, bøger, computer, lokal transport, frokost, reparation af møbler, materialer til fysik og kemi.

Skoleuniformer er ikke med i sponsoratet. En skoleuniform koster 350,-, dette kan tilvælges at sponsorere, ligesom man kan give børnene lommepenge, hvis man ønsker det.
 

Patrick fortæller til Henriette, at lærerne på secondary school er meget dygtige. Når eleverne har fuldført den gymnasiale uddannelse, har de mulighed for videreuddannelse.

 

Fremadrettet vil Henriette arbejde på at fremme kontakten mellem sponsorfamilier og sponsorbarn, hvis sponsorfamilien ønsker dette. Henriette håber på, at kontakten kan fremmes via mail. Henriette håber også at skaffe flere sponsorer.
 

Spørgsmål til Henriette: Ved man noget om, hvordan sponsorbørn klarer sig sammenlignet med øvrige børn? Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.


 

Kis Thybo:

Folkeoplysningsprojekt

Kunne der komme lys på skolen, kunne den bruges også om aftenen, og mange nye muligheder kunne åbne sig.

Det var, hvad vi talte med Patrick om, da vi var på skolen i maj 2015. Voksenundervisning, ungdomsklub, folkeoplysningsprojekter m.m. ville der nu blive mulighed for at realisere. Men vi var også klar over, at der ikke kunne lægges flere opgaver på Patricks skuldre. Han er i forvejen en meget travl mand, så der måtte findes en person mere til at gå ind i det arbejde.

Valget faldt på 24 årige Caroline Kiprop, som havde afsluttet sin uddannelse på Universitet, hvor hun havde læst socialfag og projektudvikling. Hun ville gerne have været her i aften, men er med højskolen i Budapest.

Hun blev tilbudt et ophold på Brenderup Højskole, hvor ideen er, at hun skal få ”Grundtvig ind under huden” og få forståelse for vores folkeoplysningstanker. Brenderup Højskole tilbød os, at hun kunne få et frit ophold. Stor tak for det. Da opholdet var ved at være afsluttet, blev vi dog enige om, at hun skulle have endnu et ophold. Det fik vi til en meget favorabel pris. Foreningen har betalt hendes rejseudgifter, forsikringer og lommepenge.

Hun har mange gode tanker om, hvad hun kan tage fat på, når hun vender tilbage. Hun lægger vægt på, at hun ikke kommer som den meget bedrevidende, men vil lægge øre til, hvilke ønsker der kan være. Hun forestiller sig, at flere vil have ønsker om undervisning i engelsk, swahili og brug af computer, da en del af de voksne ikke har haft så meget skolegang. Hun tænker også, at det er nødvendigt at arrangere lidt børnepasning, hvis mødrene skal have mulighed for at deltage. Hun vil gerne lave børnepasning, hvor børnene får mulighed for at eksperimentere med forskelligt legetøj. Hun har set her i landet, hvor vigtigt det er, at børn kan bruge deres fantasi og eksperimentere.

Hun vil også gerne lave projekter, hvor der kan blive mulighed for, at familierne kan tjene lidt ekstra. Her tænkes i udvikling af landbrug og havebrug. Hun er inspireret af et projekt fra Uganda, som har vist sig at være meget udviklende. Det drejer sig om, at landmænd/kvinder danner nogle grupper, hvor de kan udveksle erfaringer/ bruge hinandens viden og på den måde forbedre deres afgrøder og dyrehold.

Hun tænker undervisning i sundhed, ernæring og familieplanlægning, hvor hun kan inddrage specialister i de emner. Det er ikke meningen, at hun skal stå for al undervisningen, men i høj grad være koordinator og igangsætter.

Brenderup Højskole har startet deres eget lille projekt i området, som går ud på, at deres elever kan vælge at komme til Cheptigit og arbejde som frivillige i 6 uger. I år har 8 elever valgt det. Caroline skal inden afrejsen forberede dem på deres ophold og være deres tovholder i arbejdet, mens de er der. I år skal der laves legeplads til de små.

Caroline skal selv have løn og penge til fremmede undervisere m.m. Til det vil vi søge forskellige organisationer, der giver støtte til udvikling, og det skulle der være gode muligheder for at få.

Højskolen betaler for det arbejde, hun laver i deres projekt.

Det bliver meget spændende at se, hvad der kommer i gang. Vi glæder os meget til at følge med i Carolines arbejde. Vi er helt overbevist om, at det er den rigtige, vi har fundet til at gå ind i det arbejde. Hun skal arbejde tæt sammen med Patrick.
 

Spørgsmål: Hvor langt er der fra Cheptigit i Kenya til landbrugsprojektet i Uganda? ikke længere, end det påtænkes, at Carolyn kan rejse derop og se projektet sammen med en landmand.

 

  1. Godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet fremægges af kasserer Jan Christoffersen (se vedlagte). Årsregnskabet fremlægges og godkendes. Jan fremviser revisorens godkendelse uden anmærkninger.

 

  1. Fremlæggelse af budget

           Kasserer Jan Christoffersen fremlægger budgettet.

           Der er et enkelt spørgsmål vedr. budgetterede kontingentindtægter. Det præciseres, at der er forskellige typer af medlemsskaber.

  1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,-, dette godkendes af forsamlingen.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

  1. Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Kis Thybo, Henriette Neerholt, Jan Christoffersen

Suppleant: Helle Lindequist.


 

Kis foreslår, at hendes position i bestyrelsen ændres fra næstformand til suppleant. Dette godkendes af forsamlingen.

Det godkendes at Helle Lindequist vælges til bestyrelsen.

Formanden orienterer om, at Michael Vater ønsker at afgå som suppleant, men stadig er interesseret i fortsat at arbejde med og for projektet. I stedet foreslår bestyrelsen at Niels- Anton Rasmussen indtræder som suppleant. Dette godkendes af forsamlingen.

 

Henriette Neerholt og Jan Christoffersen er på valg og ønsker at fortsætte deres bestyrelsesarbejde. Dette godkendes af forsamlingen.

 

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

           Ole Sloth Nielsen + Lissen Christensen

 

  1. Eventuelt

Henriette gør opmærksom på muligheden for at blive sponsorfamilie.

Helle gør opmærksom på muligheden for at deltage i blomsterkursus.

Efter generalforsamlingen serverede 7. klasse kaffe og kage, og der blev afsluttende orienteret om sidste nyt i projektet, primært om solpanelerne. FT fortæller, at næste ønske fra Cheptigit er en køkkenbygning med skorsten.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Venlig hilsen Bestyrelsen