Skip directly to content

Indkaldelse til generalforsamling

on Sat, 02/22/2020 - 15:05

Foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag, den 17. marts 2020 på Anna Trolles Skole, Kirkevej 29, 5464 Brenderup

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Beretning fra formanden
  3. Beretning fra evt. projektgrupper
  4. Godkendelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  10. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen. Endelig dagsorden skal offentliggøres senest en uge før på foreningens hjemmeside og på mail

Husk: Indbetaling af årskontingentet på 100,- kr. på

Reg. Nr. 4092 / Konto 33 62 62 08 48

eller Mobile Pay: 53762

Husk at notere navn!

 

Bemærk: Følgende er registreret som medlemmer for år 2020.

Sponsorer som har indbetalt mere end 100 kr. i december 2020 

Sponsorer for gymnasieelever

Sponsorer for Pree-school børn.

Medlemskontingent kan også betales ved generalforsamlingen