Skip directly to content

Forslag til vedtægtsændringer for Projekt Cheptigit Primary School - Kenya.

on Sun, 03/08/2020 - 19:16

 

Forslag til vedtægtsændringer for Projekt Cheptigit Primary School - Kenya. på ordinær generalforsamling torsdag, den 17. marts 2020

Vedtægtsændringer:

§ 8 Generalforsamling. (side 2.) 

3. linie

ved begæring fra formanden eller ved begæring fra mindst     2 bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til: ………………………………………………………   bestyrelsesmedlemmer

 

..................................................................................................................

 

§ 8 i dagsordenens punkt  8 : 

Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter

(første år afgøres ved lodtrækning, hvem der sidder i henholdsvis 1 eller 2 år.) 

paragraffen ændres, så der kun står: 

§ 8 Valg til bestyrelse, samt suppleant.

 

....................................................................................................................................

 

§ 9. Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af foreningen, samt repræsentant pr. kollektiv medlemskab.

Ændres til:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af foreningen, samt repræsentant pr. kollektiv medlemsskab …..

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling.

Ved ulige årstal skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved lige årstal skal der vælges   3 bestyrelsesmedlemmer

Ændres til:

Ved ulige årstal skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ved lige årstal skal der vælges   bestyrelsesmedlemmer

      

Valgprocedure side 3 

linje 4

”Ethvert medlem kan begære punkter optaget på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er fremmødt.

Beslutninger afgøres ved relativt stemmeflertal. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger.”

Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen

Ændres til:

”Ethvert medlem kan begære punkter optaget på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er fremmødt.

Beslutninger afgøres ved relativt stemmeflertal. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger.”

Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen.

 

…………………………………………………………………………………….

 

§ 16.

Disse vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 21. juni 2015.

Ændres til:

Disse reviderede vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2020 og erstatter vedtægterne godkendt på den stiftende generaforsamling den 21. juni 2015.