Skip directly to content

Foreningens Vedtægter

 

Vedtægter for:

Projekt Cheptigit Primary School-Kenya.

 

§ 1.  Foreningens navn.

Projekt Cheptigit Primary School – Kenya med hjemsted I Middelfart Kommune

 

§ 2. Idegrundlag.

Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

 

§ 3. Formål.

 • at hjælpe børn og unge i området omkring Cheptigit Primary School i Kenya til uddannelse via hjælp til selvhjælp.
 • at hjælpe med at udbygge og vedligeholde skolebygninger og inventar.
 • at støtte lokalt folkeoplysningsarbejde for skolens forældre samt områdets relevante samarbejdspartnere.
 • at inddrage og aktivere de ressourcer der findes i Danmark ved enkeltpersoner, familier, institutioner og virksomheder

 

§ 4. Aktiviteter.

Projektvirksomhed:

Projekt Cheptigit Primary School vil arbejde for at støtte og udvikle muligheder for samarbejdspartnernes virke i og omkring skolen.

 

§ 5. Økonomi.

Foreningens arbejde finansieres af medlemskontingenter, sponsorindbetalinger samt donationer og midler fra fonde og lignende.

Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 6. Foreningsstruktur.

Enhver med interesse for hjælpearbejde og udbygning af mellemfolkelig forståelse kan blive optaget som medlem af Projekt Cheptigit Primary School.

Juridiske personer, selskaber, erhvervsvirksomheder, institutioner o.lign. kan optages som medlemmer med samme rettigheder og forpligtelser som et personligt medlem.

Alle, der økonomisk støtter Projekt Cheptigit Primary School med et beløb svarende til eller højere end det årlige medlemskontingent, er fødte medlemmer af foreningen gældende for det regnskabsår, hvor indbetalingen er foregået.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent, som opkræves ved bestyrelsens foranstaltning efter bestyrelsens retningslinier.

 

§ 7. Medlemmer.

Medlemmer, der ikke handler i overensstemmelse med foreningens idégrundlag og vedtægter, kan ekskluderes på generalforsamlingen.

Medlemsarbejde og bestyrelsesarbejde er ulønnet 

          

§ 8. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal af året. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved begæring fra mindst én trediedel af foreningens medlemmer, ved begæring fra formanden eller ved begæring fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert fremmødt betalende medlem én stemme. Beslutninger træffes ved  simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Beretning fra formanden.
 3. Beretning fra evt. projektgrupper.
 4. Godkendelse af årsregnskab.
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse samt suppleant
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske gennem bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling indkaldes senest en måned før mødedato med udsendelse af foreløbig dagsorden.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen. Endelig dagsorden skal offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen 

 

 på foreningens hjemmeside og på mail.

 

Afstemninger/personvalg er skriftlige, hvis et (1) medlem begærer dette.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt.

 

§ 9. Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af foreningen, samt repræsentant pr. kollektiv medlemskab.

     Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling.

Ved ulige årstal skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ved lige årstal skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

Der vælges særskilt, hvert år en suppleant for en 2-årig periode.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Personvalg i bestyrelsen afgøres efter samme valgregler som på generalforsamlingen.

 

Hvis ét eller to bestyrelsesmedlemmer forlader sit hverv i utide, indtræder førstesuppleanten, henholdsvis anden suppleanten, hvorefter bestyrelsesn konstituerer sig.

Suppleanterne sidder i den nykonstituerede bestyrelse indtil udløbet af perioden for det hverv suppleanterne varetager.

Hvis flere end to bestyrelsesmedlemmer nedlægger deres hverv i utide, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Valgprocedure:

Opstilles der ikke flere kandidater, end der er behov for, vælges de opstillede uden afstemning.

Opstilles der flere kandidater, end der er ledige pladser, foretages valg ved skriftlig afstemning. Personvalget afgøres ved relativt flertal, dvs. flest stemmer. Hver stemmeberettiget skal afgive samme antal stemmer, som antal ledige poster. Stemmesedler med flere eller færre kandidatnavne end antal ledige poster er ugyldige.

I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod.

 

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede styring i henhold til foreningens formål og vedtægter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og rammerne for foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte projektgrupper til at varetage foreningens forskellige aktiviteter.

Bestyrelsen indkaldes til møde ved udsendelse af dagsorden. Ethvert medlem kan begære punkter optaget på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmerer er fremmødt.

Beslutninger afgøres ved relativt stemmeflertal. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger.

Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen.

2

 

 

§ 10. Projektgrupper. 

Disse nedsættes af bestyrelsen til at varetage arbejdsopgaver i foreningens regi f.eks. enkeltprojekter, oplysningsvirksomhed, konsulentopgaver m.v.

Den direkte kontakt til projekterne opretholdes af foreningens bestyrelse. I hver projektgruppe vælges en kontaktperson fra bestyrelsen, som er kontaktled mellem bestyrelsen og gruppen.

Projektgruppen følger projektet i alle dets faser fra idé, udformning af projektansøgning, forundersøgelse, implementering, evaluering, projektafslutning, undersøgelse af projektets bæredygtighed og formidling af projektets erfaringer.

Foreningens bestyrelse holder den overordnede politiske linje og holder øje med projektets kvalitet, idet man koncentrerer sig om kernepunkterne i udviklingsprocessen.

Projektsgruppen er ansvarlig for gruppens arbejde overfor bestyrelsen.

 

§ 11. Afholdelse af foreningens udgifter.

Foreningens udgifter i forbindelse med kontorhold dækkes ved hjælp af de i paragraf 5 nævnte midler.

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler efter retningslinier udstukket på generalforsamlingen.

 

Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i fællesskab med et medlem af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

 

§ 12. Regnskaber.

Foreningens regnskabsår går fra den 1.1 til den 31.12.

Foreningens regnskab revideres én gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 13. Vedtægtsændringer.

Kan kun ske på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for ændringer.

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med endelig dagsorden til generalforsamlingen senest en uge før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside og pr. mail.

 

§ 14. Opløsning af foreningen.

Kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Ellers indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte er beslutningsdygtige.

 

§ 15. Disponering af foreningens midler ved opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder overskydende midler en humanitær hjælpeorganisation, der vælges af generalforsamlingen.

 

§ 16. Vedtægternes ikrafttræden.

Disse reviderede vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2020 og erstatter vedtægterne godkendt på den stiftende generaforsamling den 21. juni 2015.

 

 

 

Sign.:

 

Dirigent     Flemming Stounberg, Ærøvænget 62, 5500 Middelfart

                                                                       Navn/adresse

 

 

Brenderup, den 1. september  2020.     ___________________________________               

                                                                        Underskrift

 

3