Skip directly to content

Dagsorden ifbm generalforsamling

on Sun, 03/08/2020 - 19:20

Endelig dagsorden.

 

Foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag, den 17. marts 2020 klokken 19.00 på Anna Trolles Skole, Kirkevej 29, 5464 Brenderup

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Beretning fra formanden  (Flemming Thybo)
  3. Beretning fra evt. projektgrupper 
  4. Godkendelse af årsregnskab (Jan Christoffersen)
  5. Fremlæggelse af budget ( Jan Christoffersen)
  6. Fastlæggelse af kontingent 
  7. Indkomne forslag (Der er forslag fra bestyrelsen vedrudvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. (Se vedhæftede bilag)
  8. Valg til bestyrelse, samt 1 suppleant. På valg er: Helle Lindequist, Henriette Neerholt , Jan Christoffersen . (Alle modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår at de tre (3) genvælges. Jeanette Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Da bestyrelsen foreslår udvidelse fra 5 til 7 medlemmer, skal der opstilles yderligere 3 medlemmerBestyrelsen foreslår følgende 3, som alle har tilkendegivet, at de ønsker at blive valgt. Birgit Bisander, Helle Diederichsen og Morten Winther. Der skal vælges en suppleant. Bestyrelsen foreslår at Niels-Anton genvælges                                                                                                                                                                                                                                   
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. ( Ole Sloth Nielsen modtager genvalg, revisorsuppleant Lissen Christensen modtager genvalg) 
  10. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen. Endelig dagsorden skal offentliggøres senest en uge før på foreningens hjemmeside og på mail.

Husk: Indbetaling af årskontingentet på 100,- kr. på

Reg. Nr. 4092

Konto 33 62 62 08 48

eller

Mobile Pay: 53762

Husk at notere navn!

 

Bemærk: Følgende er registreret som medlemmer for år 2020.

Medlemmer og sponsorer som har indbetalt 100 kr. eller mere i december 2019 og i år 2020.

Sponsorer for gymnasieelever

Sponsorer for Pree-school børn.

 

Medlemskontingent kan også betales ved generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Flemming Thybo

Formand